• Published: 20 September 2021

MAE prosiect sy’n cael ei redeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i fynd i’r afael â rhywogaethau estron goresgynnol wedi ennill momentwm dros yr wythnosau diwethaf, ac mae’r Awdurdod nawr yn gofyn i aelodau’r cyhoedd am eu cefnogaeth.

Dechreuodd y prosiect Pwyth mewn Pryd yn 2015 gyda chynllun peilot yn nalgylch Cwm Gwaun, ac ers hynny mae wedi cael ei ymestyn ar draws pedwar dalgylch lleol arall, yn ogystal â safleoedd llai ar draws y Parc Cenedlaethol.

Yn ystod yr Wythnos Rhywogaethau Goresgynnol diweddar a gynhaliwyd yn ystod wythnos olaf mis Mai, gweithiodd gwirfoddolwyr a staff yn galed i dynnu Jac y Neidiwr oddi ar dir gerllaw Canolfan Arddio Penrallt yn Nhrewyddel.

Ar ôl cael ei weld fel ychwanegiad egsotig i erddi Fictoraidd, mae Jac y Neidiwr nawr ar wasgar ledled Ynysoedd Prydain, diolch i’w allu i ollwng miloedd o hadau i’r dirwedd gyfagos a’r dyfrffyrdd cyfagos. Gan ei bod yn rhywogaeth estron oresgynnol mae’n gallu bod yn drech na phlanhigion eraill, gan sefydlu ungnwd a lleihau amrywiaeth ar draws safleoedd a hyd yn oed dalgylchoedd cyfan. Dangoswyd hefyd bod Jac y Neidiwr yn effeithio ar bryfed peillio drwy wyro llwybrau hedfan a lleihau faint o faeth sy’n cael ei gymryd.

Dywedodd Cydlynydd Prosiect Rhywogaethau Estron Goresgynnol yr Awdurdod, Matthew Tebbutt: “Nod canolog y prosiect hwn yw codi ymwybyddiaeth ymysg unigolion, cymunedau a thirfeddianwyr ynghylch rhywogaethau estron goresgynnol, a meithrin capasiti i fonitro’r sefyllfa ar ôl i’r buddsoddiad hwn ddod â thir i gyflwr haws ei reoli.”

I gyflwyno cofnodion neu gael cyngor ar Rywogaethau Goresgynnol, cysylltwch â Matt Tebbutt yn matthewt@arfordirpenfro.org.uk neu drwy ffonio 01646 624800.